فروشگاه آموزش پرینت 3D انجمن

حل شده کمک فوری!!!

  1. ali
  2. سنسور، ماژول و شیلد
  3. پنج شنبه, 15 مهر 1400
  4.  اشتراک از طریق ایمیل
با سلام خدمت دوستان عزیز
بنده قصد تغییر UID کارت های RFID رو بوسیله آردوینو یونو دارم ولی با ارور مواجه میشم ممنون میشم دوستان کمکم کنید .
تو فایل پیوست عکس ارور مربوط به دستور آردوینو هم گذاشتم.


/*
* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Example to change UID of changeable MIFARE card.
* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* This is a MFRC522 library example; for further details and other examples see: https://github.com/miguelbalboa/rfid
*
* This sample shows how to set the UID on a UID changeable MIFARE card.
*
* @author Tom Clement
* @license Released into the public domain.
*
* Typical pin layout used:
* -----------------------------------------------------------------------------------------
* MFRC522 Arduino Arduino Arduino Arduino Arduino
* Reader/PCD Uno/101 Mega Nano v3 Leonardo/Micro Pro Micro
* Signal Pin Pin Pin Pin Pin Pin
* -----------------------------------------------------------------------------------------
* RST/Reset RST 9 5 D9 RESET/ICSP-5 RST
* SPI SS SDA(SS) 10 53 D10 10 10
* SPI MOSI MOSI 11 / ICSP-4 51 D11 ICSP-4 16
* SPI MISO MISO 12 / ICSP-1 50 D12 ICSP-1 14
* SPI SCK SCK 13 / ICSP-3 52 D13 ICSP-3 15
*
* More pin layouts for other boards can be found here: https://github.com/miguelbalboa/rfid#pin-layout
*/

#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

#define RST_PIN 9 // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN 10 // Configurable, see typical pin layout above

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance

/* Set your new UID here! */
#define NEW_UID {0x7A, 0x9D, 0x8E, 0xA7}
/* 7A 9D 8E A7 */
MFRC522::MIFARE_Key key;

void setup() {
Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC
while (!Serial); // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
SPI.begin(); // Init SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
Serial.println(F("Warning: this example overwrites the UID of your UID changeable card, use with care!";));

// Prepare key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh at chip delivery from the factory.
for (byte i = 0; i < 6; i++) {
key.keyByte[i] = 0xFF;
}
}

// Setting the UID can be as simple as this:
//void loop() {
// byte newUid[] = NEW_UID;
// if ( mfrc522.MIFARE_SetUid(newUid, (byte)4, true) ) {
// Serial.println("Wrote new UID to card.";);
// }
// delay(1000);
//}

// But of course this is a more proper approach
void loop() {

// Reset the loop if no new card present on the sensor/reader. This saves the entire process when idle. And if present, select one.
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() || ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial() ) {
delay(50);
return;
}

// Now a card is selected. The UID and SAK is in mfrc522.uid.

// Dump UID
Serial.print(F("Card UID:";));
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ";);
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX);
}
Serial.println();

// Dump PICC type
// MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
// Serial.print(F("PICC type: ";));
// Serial.print(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
// Serial.print(F(" (SAK ";));
// Serial.print(mfrc522.uid.sak);
// Serial.print(";)\r\n";);
// if ( piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI
// && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K
// && piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
// Serial.println(F("This sample only works with MIFARE Classic cards.";));
// return;
// }

// Set new UID
byte newUid[] = NEW_UID;
if ( mfrc522.MIFARE_SetUid(newUid, (byte)4, true) ) {
Serial.println(F("Wrote new UID to card.";));
}

// Halt PICC and re-select it so DumpToSerial doesn't get confused
mfrc522.PICC_HaltA();
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() || ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial() ) {
return;
}

// Dump the new memory contents
Serial.println(F("New UID and contents:";));
mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));

delay(2000);
}
پیوست ها
به این یحث رای دهید:
نظر
هیچ نظری هنوز ایجاد نشده است.


هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
مهمان
پاسخ شما
فایل ها یا عکس های لازم برای این بحث را از اینجا بارگزاری کنید، فرمت های قابل پشتیبانی: gif,jpg,png,zip,rar
• حذف آپلود فایل ها (بیشترین حجم فایل : 2 MB)
شما می توانید در پست خود رای گیری قرار دهید. رای گیری در پست شما نمایش داده خواهد شد.
تنظیمات رای دادن
به اشتراک گذاری مکان فعلی شما

اگر تمایل دارید که موقعیت جغرافیایی شما به اشتراک گذاشته شود از این بخش استفاده نمایید..

عرض جغرافیایی:
طول جغرافیایی:
کد امنیتی
این بخش برای امنیت سایت و تشخیص انسان از ربات ایجاد شده است.

تماس با ما
  •  فعالیت فروشگاه بصورت اینترنتی می باشد لذا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.

©کپی رایت 2020-2016 | تمام حقوق برای صنعت بازار محفوظ است

گفتگو